Εφαρμογή από τον Δήμο Κεφαλλονιάς της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλές τους προς το Δήμο Κεφαλλονιάς, με ευνοϊκούς όρους και σημαντικές μειώσεις στα πρόστιμα και τις  προσαυξήσεις, έχουν οι οφειλέτες καθώς οι Δήμοι συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες του νέου νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογή του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς προχωράει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών, που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/05/2015 με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν.1337/1983.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο μας δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από αίτηση και επιλογή του οφειλέτη,  ανεξαρτήτως ποσού, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα είκοσι (20) ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.

 Πιο συγκεκριμένα:

α) Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών  από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ., τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν τέλος να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αλλά και αυτές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ. Για τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, αυτές αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη αφού καταβληθεί το 25% της αρχικής ρυθμιζόμενης οφειλής, ενώ για να προβεί ο Δήμος σε άρση δέσμευσης αποδεικτικού φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας ο οφειλέτης πρέπει να έχει εξοφλήσει την οφειλή που έχει ρυθμίσει.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 26/5/2015.

Οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία εσόδων του Δήμου Κεφαλλονιάς ανά Δημοτική Ενότητα και να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΔΕ Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων : 2671360107-8

ΔΕ Παλικής            2671360904

ΔΕ Ερίσου              2674360300

ΔΕ Σάμης               2674360512

ΔΕ Πυλαρέων                   2674360220

ΔΕ Ομαλών            2671086221

Οικονομική Υπηρεσία

Δήμου Κεφαλλονιάς

email