Έρχονται 6.500.000 ευρώ στον Δήμο Κεφαλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2., του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 54/48667/27-12-2012 εγκύκλιό μας.
5. Το από 12-12-2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών,σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
6. Το υπ’ αριθμ. 10988/20-03-2013 έγγραφό μας προς το ΓΛΚ, το οποίο αποτελεί αίτημα χρηματοδότησης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τα επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, τα οποία
υπογράφηκαν με έκαστο από τους δικαιούχους ΟΤΑ.
8. Την υπ’ αριθμ. 2/30546/27-03-13 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία
αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του υπό φορέα 07-990 ΚΑΕ 9221, κατά 54.586.064,00 €, για την επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 362.783.175,00 € σε Δήμους της Χώρας που
αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
1
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΝ-04ΣΗ εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης κάθε φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το ΓΛΚ βάσει του υπ’ αριθμ. 10988/20-03-2013εγγράφου μας, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Στον κωδικό Νο 49 ο Δήμος  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ με 6.511.993,00 ευρώ.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaToday Team