Υποβολές προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης περιβάλλοντος και πρασίνου

 ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

Σχετ.: 1) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95.

2) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση

Ο Δήμος Κεφαλονιάς προτίθεται να  προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας στα παρακάτω

α)  Φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων ενδεικτ. Προϋπολογισμού 965,00 με ΦΠΑ,

β) Εντομοκτόνων – μυκητοκτόνων ενδεικτικού προυπολογισμού 2.970,45 με ΦΠΑ,

γ) Αναλώσιμων ειδών – λοιπού υλικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.091,00 με ΦΠΑ,

δ)  Υλικών συντήρ      Ενδεικτικού Προϋπολογισμού          405,42 με ΦΠΑ,

ε)  Σπόρων φυτών δενδρύλλιων ενδεικτικού προϋπολογισμού      5.596,50 με ΦΠΑ,

στ) Φυτοχώματος ενδεικτικού προϋπολογισμού                2.829,00 με ΦΠΑ,

ζ) Υλικών συντήρησης και επισκευής ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.021,00 με ΦΠΑ (σύμφωνα με τις μελέτες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κεφαλονιάς ετήσια

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, εντός πέντε (5) ημερών συμπεριλαμβανομένη την ημερομηνία της ανάρτησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ α)Φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων ενδεικτ. Προϋπολογισμού 965,00 με ΦΠΑ, β) Εντομοκτόνων -μυκητοκτόνων ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.970,45 με ΦΠΑ γ)             Αναλώσιμων ειδών – λοιπού υλικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.091,00 με ΦΠΑ δ) Υλικών συντήρ      Ενδεικτικού Προϋπολογισμού405,42 με ΦΠΑ, ε) Σπόρων φυτών δενδρύλλιων ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.596,50 με ΦΠΑ στ) Φυτοχώματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.829,00 με ΦΠΑ ζ) Υλικών συντήρησης και επισκευής ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.021,00 με ΦΠΑ  μέχρι και την Τρίτη 08-03-2016   και ώρα 15:00μ.μ. προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

 Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει την Τετάρτη 09-03-2016 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δήμο Κεφαλονιάς, Τμήμα Προμηθειών, (Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ) 1ος όροφος, Προϊστάμενος Τμήματος κος Διονύσιος Παγώνης , τηλ. 2671360156.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.kefallonia.gov.gr/nea- anakinosis/anakinosis.php καθώς και στο http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/nea-anakinosis/nea-deltia-typou.php. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 2671362645.

Κοινοποίηση:                                                                                                     Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Δήμαρχο Κεφαλονιάς ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
  2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και πρασίνου

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου                                                                                           ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

  1. Προς τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

 

email