“Κατασκευή μεταλλικής σκάλας διαφυγής σε φυσικές καταστροφές στο Λύκειο Κεραμειών”

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Κατασκευή μεταλλικής σκάλας διαφυγής σε φυσικές καταστροφές στο Λύκειο Κεραμειών», με  προϋπολογισμό   63.645,22 ευρώ  με  ΦΠΑ. Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό εργασιών  38.131,23 ευρώ και με συνολικό  προϋπολογισμό  51.744,08 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε  και απρόβλεπτα).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  δια-

γωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 2-7-2015. Η  Διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριμένο  από  τον  Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υπόδειγμα  τύπου  Β.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556 , FAX  επικοινωνίας  26713 60635 , αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 7-7-2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ  και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης  του  άρθρου  6  του Ν. 3669/08, σε  έντυπο  που  χορηγείται  από  την  Υπηρεσία.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής  ύψους 1.034,88 ευρώ και  θα  απευθύνεται  στη  Δ/νση Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  με  ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι 180  ημέρες.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της     Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή Ενότητα Κεφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ     9472.04.013.001.002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email