«Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου»

Κουρά θάμνων

Κουρά θάμνων

Με την υπ’ αριθ. 276-14/30-04-2015 (ΑΔΑ:6ΚΗΔ7ΛΕ-ΟΤΧ, ΑΔΑΜ: 15REQ002740860) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους, χορτάρια και κλαδιά (CPVS: 90522400-6) που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό & Εθνικό Δίκτυο) στο Νομό Κεφαλληνίας (Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, NUTS: GR223) για την ασφαλή βατότητα των οχημάτων εν όψει της θερινής περιόδου σε Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο

Για τις παραπάνω εργασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος  μηχανήματος που φέρει νόμιμη άδεια καθώς και χειροκίνητα χορτοκοπτικά – κλαδευτικά – αλυσοπρίονα μηχανήματα ώστε να γίνει έντεχνα ο καθαρισμός των οδών από θάμνους και κλαδιά μπροστά και πίσω από τα στηθαία ασφαλείας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (49.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Μέχρι την 2η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. μπορούν να κατατίθενται προσφορές από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι.

Πληροφορίες: Ελένη Μαύρου, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, τηλ: 26713.60509, φαξ: 26710-28078, e-mail: tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr. Το πλήρες κείμενο διατίθεται στη δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email