Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τις μεταφορές μαθητών

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

« Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθ.πρωτ. Διακήρυξης οικ. 53822/12429/08.06.2015».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με την υπ’ αριθ. 508-26/21.07.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρατείνεται μέχρι 31.07.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθ.πρωτ. Διακήρυξης οίκ. 53822/12429/08.06.2015, δεδομένης της αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 06.08 2015 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email