Περίληψη Διαγωνισμού Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό: για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Επισκευών και ανακαίνισης κτηρίου Ε.Ι.Ν.», με προϋπολογισμό 250.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Υ με προϋπολογισμό εργασιών 146.946,70€ και με προϋπολογισμό 203.252,03€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών έργων μέχρι τις 16/04/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360556, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος Κακονύκτη Διονυσία.

2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-04-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10.00π.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email