«Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης για Ανάθεση Μαθητικών Δρομολογίων»

Μεταφορές μαθητών

Μεταφορές μαθητών

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 28.2.2015 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης είναι η 06.10.2014 ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και ώρα 10:00π.μ.. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Επισημαίνετε πως δεδομένου ότι η πρόσκληση αποτελεί την πέμπτη διαγωνιστική προσπάθεια ανάθεσης των μαθητικών δρομολογίων, εφόσον για κάποια δρομολόγια δεν υποβληθεί έγκυρη προσφορά από μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσεως και κατά συνέπεια προκύπτει ότι είναι αδύνατη η μεταφορά των μαθητών με τον εν λόγω τρόπο τότε και μόνο θα εξετασθούν προσφορές από ιδιώτες με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της υπ’ αριθ.24001/11.6.2013 ΚΥΑ. Η σχετική ανάθεση θα γίνει κατόπιν απόφασης έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: [email protected], τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η πρόσκληση του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ