«Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για ανάθεση μαθητικών δρομολογίων»

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και 28.2.2015 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης είναι η 22.9.2014 ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και ώρα 10:00π.μ.. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: [email protected], αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Παναγής Δρακουλόγκωνας