Πρόσληψη ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με την Αριθ. Πρωτ.: 33146/  7519-6.4.2015 (ΑΔΑ Ω98Γ7ΛΕ-9ΡΑ), ανακοινώνει την π

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ηψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28 100, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας  Κεφαλληνίας υπόψιν κ. Παναγή Σταθάτου (τηλ. επικοινωνίας: 26713-60507). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα από Τρίτη 28.4.2015 έως και Πέμπτη 7.5.2015.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email