Προθεσμίες για διενέργεια αυτοψίας σε πληγέντα από σεισμούς κτίσματα

Ληξούρι - σεισμός

Ληξούρι – σεισμός

Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.(257/Β/7-2-2014) της παρούσας Απόφασης μέχρι 7/2/2015 για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην Αρμόδια Υπηρεσία:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος.

β) για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή του κτίσματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται σε Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΙΙ. Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή κτιρίου στην περίπτωση που μετά τον επανέλεγχο (δευτεροβάθμιο έλεγχο) του κτιρίου έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση για τον καθορισμό της Στεγαστικής Συνδρομής που δικαιούται, εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του Πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται σε Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email