Σε οριστική και πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του Κτηνίατρου Εκτροφής

Κτηνίατρος εκτροφής

Κτηνίατρος εκτροφής

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1 Αυγούστου 2015 τίθεται σε οριστική και πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του Κτηνίατρου Εκτροφής, όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης (Μελιταίου Πυρετού) των αιγοπροβάτων.

Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ Κεφαλληνίας τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής τους, από το σχετικό μητρώο, με έγγραφη δήλωση που συνυπογράφεται από τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και τον «κτηνίατρο εκτροφής».

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση 816/156798/17-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3385) άρθρο 11, ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες «κτηνιάτρου εκτροφής» της επιλογής του και να συνεργάζεται μαζί του:

α) στο πλαίσιο της σύμβασης του Κτηνιάτρου εκτροφής την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής:

αα) για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων,

αβ) για την έγκαιρη ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε προτιθέμενη μετακίνηση των ζώων του, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή η σχετική άδεια

αγ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε θάνατο ή αποβολή ζώου,

αδ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για όλα τα περιστατικά νοσημάτων που κλινικά διαπιστώνονται, καθώς και για την πορεία της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθήθηκε,

αε) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την απομόνωση των ζώων σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών,

αστ) για την τήρηση αρχείου αντιγράφων των εκθέσεων για την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,

β) για την απρόσκοπτη εκτέλεση των συμφωνηθέντων με τον κτηνίατρο εκτροφής υπηρεσιών

Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης επίσης υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής του στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και να ενημερώνει άμεσα την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, εφόσον δημιουργηθούν γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορεί να αιτιολογούν τη λύση της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email