Σοβαρές κυρώσεις στους ντόπιους κτηνοτρόφους

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Νόμο 4056/2012, η αδειοδότηση και λειτουργία των Σταυλικών Εγκαταστάσεων προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, την υγιεινή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια των εργαζομένων, την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης, την προστασία των δασών κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Σταυλικές Εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 να αδειοδοτηθούν.

Ο Ε.Α.Σ. προσαρμοζόμενος άμεσα στις εξελίξεις μπορεί και ενημερώνει, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης που λειτουργεί καθημερινά στο Αργοστόλι, τον Κεφαλλονίτη και Θιακό Παραγωγό για το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών που χρειάζονται για την τελική έκδοση της άδειας, ανάλογα με το είδος κατασκευής και της μορφής της Σταυλικής Εγκατάστασης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να του καταβάλλονται οι Επιδοτήσεις (αγροπεριβαλλοντικά κλπ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης