Απαγόρευση Αλιείας ξιφία κατά τον μήνα Μάρτιο

Αλιεία Ξιφία

Αλιεία Ξιφία

Κατ’ εφαρμογή εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από υποχρεώσεις της Ένωσης έναντι της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών (ICCAT), προκειμένου να εφαρμοσθεί η Σύσταση 13-04, που αφορά σε διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου και σε συνέχεια της χορήγησης αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη για την αλιεία ξιφία, υπενθυμίζεται ότι:

Από 1 έως 31 Μαρτίου 2015 οι άδειες αλίευσης για το είδος Ξιφίας Μεσογείου δεν ισχύουν και πρέπει από 1η Μαρτίου 2015 να διακοπεί κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο συγκεκριμένο είδος.

Κατά συνέπεια:

  1. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00.
  2. Τα Ημερολόγια Αλιείας (ΗΑ)-Δελτία Εκφόρτωσης (ΔΕ) υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:

-τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του αλιευτικού σκάφους και όχι αργότερα από τις 28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 24:00

-τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2015 και ώρα 24:00.

  1. Σε περίπτωση ύπαρξης εντύπων ΗΑ-ΔΕ, οι Λιμενικές Αρχές πρέπει να θεωρήσουν και να διαβιβάσουν τα θεωρημένα έντυπα στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων το αργότερο έως και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015.
  2. Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Μαρτίου 2015, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευτεί μέχρι και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια 1), 2) και 3).

5) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για πληροφορίες επί του θέματος.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

email