Διευκρινίσεις ως προς τις Άδειες Μουσικών Οργάνων

Δυνατή μουσική

Δυνατή μουσική

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και λόγω δημοσιευμάτων σχετικών με το θέμα, υπενθυμίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι άδειες λειτουργίας  Μ.Ο. ισχύουν  μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων,(παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνομικής Διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’).

Η αρμόδια για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας, μεριμνά για το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι άδειες λειτουργίας μουσικής και κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Έτσι π.χ., στην υγειονομική υπηρεσία θα σταλεί φάκελος, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει, όχι μόνο για τη λειτουργία του καταστήματος, αλλά και για τη λειτουργία μουσικής.(Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. 51/ Α.Π.: οικ. 66174/06)

Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. (παρ.3 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)

Δύναται παράταση ωραρίου μέχρι ώρα 3 π.μ., εφόσον εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις, που με βάση τον Κώδικα  Δ. και Κ., ένα μήνα πριν από τις εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων,   το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει για θέματα επείγοντος χαρακτήρα και η έκδοση αντίστοιχης απόφασης δεν εντάσσεται στο χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Τέλος, ελεγκτική αρχή για την τήρηση της νομοθεσίας δεν είναι ο Δήμος αλλά η Ελληνική Αστυνομία.

Ευάγγελος Κεκάτος

Α/Δήμαρχος