Σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη των Ιονίων Νήσων

Διαδικτυακή Πύλη

Διαδικτυακή Πύλη

Κυρίες/οι , σας ενημερώνουμε ότι η ΕΤΙΝ ΑΕ έχει θέσει σε πλήρη η λειτουργία τον επίσημο  (  official  ) διαδικτυακό κόμβο  www.visitionianislands.com  , παροχής και διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών .

Στόχος της ΕΤΙΝ ΑΕ είναι η ουσιαστική συμβολή στην εισαγωγή καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών προς όφελος των  Επιχειρήσεων  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ,

Η διαδικτυακή πύλη www.visitionianislands.com είναι ιδιοκτησία της ΕΤΙΝ ΑΕ και χρησιμοποιεί υλικό που παραχώρησαν για χρήση οι μέτοχοι της . Η ανάπτυξη , συντήρηση και επικαιροποίηση του πόρταλ έχει γίνει με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης καλύπτοντας τα έξοδα  λειτουργίας , ανάπτυξης και  προβολής με δικά της έσοδα που προκύπτουν από την χρέωση ποσοστού επί των κρατήσεων ,  προσθέτοντας στις επιχειρήσεις την δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές και από ένα κανάλι ακόμη .

Η ΕΤΙΝ ΑΕ έχει ήδη αναθέσει στην εταιρία WEBLOGIC ΑΕ την ανάπτυξη , συντήρηση επικαιροποίηση και λειτουργία της διαδικτυακής πύλης www.visitionianislands.com, το περιεχόμενο της οποίας συνεχώς εμπλουτίζεται παράλληλα με την χρήση και παροχή νέων εργαλείων υψηλής  τεχνολογίας  προς τις επιχειρήσεις διαχείρισης υπηρεσιών ( κρατήσεις , προβολή , σύστημα ασφαλών συναλλαγών  κα ).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το πόρταλ www.visitionianislands.com, για την προβολή και τις πωλήσεις τους συνάπτουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και παρέχουν πληροφοριακά στοιχεία , διαθεσιμότητα και τιμές , ενώ ήδη λειτουργεί help desk παροχής διευκρινήσεων και βοήθειας : support [at] visitionianislands [dot] com. 

Για την Ε.Τ.Ι.Ν. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Ι.  ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

email