Ευεργετικές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών προς το Δήμο

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς ενημερώνει ότι σε  εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α`) «Επείγουσες  ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες … [Read more...]