Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο

Έχοντας υπ’ όψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»( ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010 ) όπως … [Read more...]