Η νέα δήλωση περιουσιακής κατάστασης που θα μας ζητηθεί από την Εφορία

Εφορία

Εφορία

Κάθε Έλληνας φορολογούμενος, μπορεί από εδώ και στο εξής να κληθεί να συμπληρώσει ένα αναλυτικό έντυπο στο οποίο θα αναγράψει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα, ακίνητα και μετρητά. Όποιος κληθεί να συμπληρώσει το έντυπο που ακολουθεί και δεν το πράξει, κινδυνεύει με πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 50.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο έφορος δικαιούται να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο προκειμένου αυτός να προσκομίσει κάθε στοιχεία που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό του εισοδήματός του. Αυτή η καινούργια «υποχρέωση» των φορολογούμενων, αποτελεί τμήμα των «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» που νομοθετήθηκαν κατ’ επιταγή της τρόικας και πλέον, με την εγκύκλιο που ακολουθεί, ενεργοποιούνται και στην πράξη.

Τι περιλαμβάνει το έντυπο;

Όπως θα διαπιστώσετε, όποιος κληθεί να συμπληρώσει το πολυσέλιδο έντυπο, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην εφορία τα πάντα. Από ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι αυτοκίνητα και σκάφη. Το έντυπο (το οποίο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ), μοιάζει πολύ με τη δήλωση πόθεν έσχες που υποβάλλουν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων (εφοριακοί, δημοσιογράφοι κλπ). Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Στο “ερωτηματολόγιο” το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν οι ελεγχόμενοι, υπάρχουν απίστευτες ερωτήσεις. Ιδού ο ανακριτικός κατάλογος:

1. Αν φιλοξενείστε ή φιλοξενηθήκατε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις αναφερετε από ποιον / ούς και τη διεύθυνση κατοικία

2. Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή συζύγου ή τέκνων;

3. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα) για κάθε ελεγχόμενο έτος

4. Αναγράψτε τα ποιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας για κάθε ελεγχόμενο έτος (είδος λογαριασμούς, πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός, ονοματεπώνυμο χρήστη, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, εταιρεία πάροχος, διάστημα σύνδεσης με την εταιρεία)

5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κλπ σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη

6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, συλλόγους, επιμελητήρια, κ.λ.π οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι αναφέρετε που και για ποια έτη

7. Διαθέτετε πιστωτικές κάρτες εσείς ο / η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας κατά τα ελεγχόμενα έτη;

8. Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώνοντας τον πίνακα

9. Συμπληρώστε τον πίνακα Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων ή Δικύκλων για τα ελεγχόμενα έτη

10. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα, εφόσον εσείς, ο /η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας, συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης κλπ) κατά τα ελεγχόμενα έτη.

11. Αν ασφαλίσατε κάποιο/α από τα ακίνητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

12. Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης ή φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

13. Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά τα ελεγχόμενα έτη

14. Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο /η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων ετών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος Θεοχάρη, έχει ως εξής

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων»

Με την απόφασηΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, όπως δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ.1136/Β710-5-2013 και ΦΕΚ.1199/Β716-5-2013, καθορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί τακτικού ελέγχου του ΚΦΕ. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα, αξιοποιούν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που διαθέτει η υπηρεσία ή μπορεί να συλλεχθεί για τον φορολογούμενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών και το οποίο μπορεί να αφορά κάθε μορφή εσόδων ή δαπανών. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο τοπραγματικό εισόδημα του φορολογούμενουτο οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση.

Σύμφωνα με τηνπαράγραφο 1 του άρθρο 66 του ΚΦΕ ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των επιδιδόμενων δηλώσεων δικαιούται: «Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωση του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος».

Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και κατά τους ελέγχους από το γραφείο, σύμφωνα με τηνπαράγραφο 3 του άρθρου 67Ατου ΚΦΕ.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαραγρ. 6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, όσοι αρνούνται ήπαραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο πρόστιμο που ορίζεται από τοάρθρο 4 παράγρ.2του Ν.2523/1997(όπως προστέθηκε με τοάρθρο 26 παρ. 3του Ν3943/2011(ΦΕΚ. Α’ 66/31.3.2011): «Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή».

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασηςΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου η ελεγκτική υπηρεσία, με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούμενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις.

Μετά τα παραπάνω και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων κατά την άντληση στοιχείων από τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) ορίζονται τα ακόλουθα έντυπα:

α) Διαθέσιμα Περιουσιακά στοιχεία

β) Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων

γ) Επιστολή προς το φορολογούμενο

Τα έντυπα αυτά μπορεί να τροποποιούνται/συμπληρώνονται από τον ελεγκτή ανάλογα με τα δεδομένα του φακέλου κάθε υπόθεσης. Θα επιδίδονται στο φορολογούμενο μαζί με την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε με τη συνοδεία επιστολής προς το φορολογούμενο, ο τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα έντυπα και προσκομίζει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Συγκεκριμένα:

α) Το έντυπο Διαθεσίμων Περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο φορολογούμενο. Το ένα θα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου.

Παράδειγμα: αν η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1/1/2003 έως την 31/12/2010, θα συμπληρωθούν τα έντυπα με ημερομηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010.

Ειδικά σε περιπτώσεις όπου προκύπτει σημαντική απόκλιση στα περιουσιακά στοιχεία (κάθε μορφής) που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης- λήξης της ελεγχόμενης περιόδου θα επιδίδονται στο φορολογούμενο προς συμπλήρωση έντυπα για τη λήξη κάθε ελεγχόμενης χρήσης.

Αν τα ελεγχόμενα έτη δεν είναι συνεχή θα συμπληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Για την απόδειξη των αναγραφομένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσει/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).

Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή Χρήσης.

β) Το έντυπο ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών- υποχρεώσεων επιδίδεται στο φορολογούμενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα οποία ελέγχεται.

Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, για τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη.

γ) Το έντυπο Επιστολή προς το φορολογούμενο συνοδεύει υποχρεωτικάτα δύο προηγούμενα έντυπα, περιέχει την προθεσμία που δίδεται στο φορολογούμενο για συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

email