«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 200.000,00 €»

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  για  την  ανάθεση  του  έργου « Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου », με  προϋπολογισμό: 200.000,00 €  με  ΦΠΑ.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  της 10-03-2016. Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556 , FAX  επικοινωνίας  26713 60601 ,   αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 22-3-2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής

επιστολής  συμμετοχής  ύψους 3.252,03 €.

Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ